Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

I. Trajanje Ugovora

Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve ugovore o prodaji sklopljene između tvrtke TG Art d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu ” dobavljač “) i kupaca počevši od 01. siječnja 2018.

Opći uvjeti prodaje sastavni su dio svih transakcija između stranaka, osim ako su se stranke dogovorile drugačije u pisanom obliku. Ako su se stranke izričito dogovorile drugačije, opći uvjeti primjenjuju se za sve ono što kupac i dobavljač nisu ugovorili u pisanom obliku.

Kupac može pregledati Opće uvjete prodaje u bilo koje vrijeme na dobavljačevoj web stranici:

tgart.hr

Sve izjave i obavijesti u okviru jedne transakcije između stranaka bit će razmijenjeni u pisanom obliku. Svaka strana je dužna obavijestiti drugu o svim promjenama adrese i drugim relevantnim informacijama.

II. Opseg i valjanost Ponude

Ponuda mora sadržavati : predmet, količinu i cijenu predmeta prodaje, uvjete plaćanja, vrijeme isporuke i način isporuke dobara. Rok valjanosti ponude je 3 dana od dana izdavanja ponude, osim ako nije drugačije dogovoreno. Ponuda se smatra prihvaćenom kada dobavljač primi od strane kupca pismenu potvrdu ponude ili poslanu narudžbenicu prije isteka roka valjanosti ponude. Potvrdom ponude ili slanjem narudžbe, kupac je suglasan s Općim uvjetima prodaje.

III. Opseg i valjanost Ugovora

Ugovor mora sadržavati: točnu adresu primatelja (i platitelja) robe, OIB, način plaćanja, zahtjev za potrebnim certifikatima i druge podatke koji su potrebni da bi dobavljač nesmetano proveo svoj dio ugovora. Ukoliko neki od podataka nedostaju, smatra se da se kupac slaže sa standardnim značajkama dobara prodavatelja. Ugovor o prodaji je valjan kada ga potvrdi dobavljač u pisanom obliku i pošalje kupcu, osim ako postoji praksa između stranaka da potvrda narudžbe nije potrebna/uobičajena.

Obveza dobavljača prema ugovoru će nastati kada dobavljač potvrdi narudžbu i ima sve potrebne informacije vezane uz narudžbu, te pod uvjetom da je kupac podmirio sve ranije dospjele fakture i financijske obveze prema dobavljaču.

Kupac može izmijeniti ili opozvati svoju narudžbu samo u slučaju da nalog još nije proveden ili se njegova provedba može opozvati. Samo pisane izmjene i otkazivanja narudžbi smatraju se valjanima.

U slučaju otkazivanja narudžbe, kupac će biti odgovoran za sve troškove nastale u vezi s otkazivanjem, koje dobavljač može naplatiti u visini stvarno nastalih troškova ili na paušalnoj osnovi u iznosu od 25 % vrijednosti ugovora ili minimalno u iznosu od 200,00 kn

IV. Isporuka dobara

Rok isporuke mora biti naveden na potvrdi narudžbe te će započeti na dan kada je dobavljač potvrdio narudžbu ili kada dobavljač primi predujam na svoj bankovni račun. Isporuka se izvršava u trenutku kada kupac preuzima dobra na skladištu dobavljača ili nekom drugom dogovorenom mjestu. Dobavljač zadržava pravo djelomičnih isporuka.

U slučaju više sile (poremećaji u prometu ili drugi izvanredni događaji), dobavljač zadržava pravo produžiti vrijeme isporuke za vrijeme trajanja više sile.

U slučaju kada kupac samostalno preuzima robu kod dobavljača, kupac je dužan to učiniti najkasnije u roku od 8 radna dana nakon slanja mu obavijesti da je roba spremna za isporuku, inače dobavljač zadržava pravo teretiti kupca za troškove skladištenja u iznosu od 0,5% od vrijednosti računa za svaki dan zakašnjenja.

Nakon isteka osmodnevnog razdoblja za preuzimanje, kupac snosi rizik gubitka ili oštećenja dobara na skladištu dobavljača, dok dobavljač stječe pravo otkaza ugovora o prodaji jednostranom izjavom upućenom na adresu kupca. Ako ili dok dobavljač ne odustane od ugovora o prodaji, pod uvjetima iz prethodne rečenice, dobavljač će pohraniti dobra na trošak kupca nakon isteka tog razdoblja.

V. Uvjeti isporuke dobara i njihova kontrola u smislu količine i kvalitete

dostave. Stranke su suglasne da se dobra smatraju isporučenim na datum fizičkog primitka iste. Po primitku dobara (koja je potvrđena od strane kupca potpisivanjem popratnog dokumenta), rizik od gubitka ili oštećenja prelazi na kupca.

Cjenik dobavljača se odnosi na originalna pakiranja dobara (komad, rola, paliranje, paleta itd.). Kvaliteta proizvoda se smatra odgovarajućom ukoliko odgovara standardnim svojstvima dobara prodavatelja. Količina isporučenih dobara može odstupati do 10 % od ugovorene.

Povrat dobara nakon primitka nije moguć, osim pod uvjetima Jamstva za nedostatke proizvoda. Povrat je iznimno dopušten ukoliko su se stranke pismeno usuglasile o mogućnosti povrata. U tom slučaju dobavljač tereti kupca za troškove povrata, odnosno sve dodatne troškove prijevoza snosi kupac.

VI. Cijene i Uvjeti plaćanja

Za pojedinačne prodajne transakcije, primjenjuju se cijene navedene u ponudi. Ukoliko nije dogovoreno uvjetima Ugovora ili pisanoj ponudi dobavljača, cijene ne uključuju troškove dostave, rezanje na mjeru, certifikate, posebno pakiranje, palete i PDV. Troškovi dostave, rezanje, certifikati, specijalna pakiranja i palete naplaćuju se prema važećem cjeniku dobavljača, a identificirani su u ponudi zasebno.

Ukoliko kupac izvrši povrat praznih paleta u roku od 15 dana u istom stanju u kojem su isporučene od strane dobavljača, dobavljač izdaje knjižnu terećenje u iznosu navedenom na računu. U slučaju nepredviđenih dodatnih radova ili u slučaju ponavljanja usluga ili dijela usluga koje su rezultat svojstava predmeta usluge, u aneksu ponude moraju biti utvrđeni navedeni troškovi.

Za razdoblje od dana potvrde Ugovora do ugovorenog datuma isporuke dobara, dobavljač zadržava pravo promjene cijena u odnosu na stvarno povećanje nabavnih cijena ulaznih dobara.

Dobavljač kupcu izdaje račun koji dospijeva na naplatu unutar ugovorenog roka plaćanja, a smatra se plaćenim kada dobavljač primi financijska sredstva od strane kupca na svom bankovnom računu. Kupac može izdati primjedbu ili odbiti račun u pisanom obliku najkasnije u roku od 8 radnih dana od dana primitka računa. Nakon tog razdoblja, više nije moguće odbiti račun.

Za kašnjenje u plaćanju dobavljač zadržava pravo obračuna i naplate zakonske zatezne kamate. U slučaju kašnjenja u plaćanju dužeg od 30 dana dobavljač ima pravo na jednostranu promjenu dogovorenog roka plaćanja kupca i obustavljanje svih daljnjih isporuka dok kupac ne podmiri svoje dospjele obveze. Kupac mora podmiriti svoje obveze prema dobavljaču, bez obzira na ne/plaćanja njegovih vlastitih kupaca i poslovnih partnera.

Dobavljač ima pravo izvršiti prijeboj kontra-potraživanja kupca prema dobavljaču, pod uvjetom da su potraživanja kupca nesporna i dospjela.

VII. Jamstvo za nedostatke proizvoda

Kupac je dužan pismeno uputiti prigovor dobavljaču za eventualne nedostatke dobara odmah po primitku, njihove skrivene nedostatke najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke, inače kupac gubi prava koje proizlaze iz jamstva.

Dobavljač neće biti odgovoran za kvar ili nedostatke dobara ukoliko su one rezultat pogrešne narudžbe kupca, ukoliko se dobro ne koristi u skladu sa njegovom namjenom, ili oštećenja nastanu zbog nedostatka dužne pozornosti kupca, nedovoljne kontrole, održavanja ili nepravilne upotrebe dobara od strane kupca.

U slučaju opravdanog prigovora, kupac ima pravo zahtijevati popravak, zamjensku isporuku, smanjenje cijene ili povrat uplaćenog iznosa. Kupac ima obvezu vratiti reklamirana dobra dobavljaču u stanju i količini kako ju je i preuzeo. Troškove i štete uzrokovane nepravilnim skladištenjem od strane kupca, obradom ili korištenjem dobara snosi isključivo kupac. U slučaju prigovora, kupac je dužan platiti dobavljaču nesporni dio kupoprodajne cijene.

VIII. Odgovornost

Dobavljač jamči da će isporučena dobra biti bez grešaka i u skladu sa potvrdom narudžbe. U slučaju utvrđenih odstupanja od ugovorene količine ili kvalitete, dobavljač se obvezuje zamijeniti ili popraviti reklamirana dobra. Dobavljač nije odgovoran za bilo kakvu štetu kupcu zbog gubitka proizvodnje, dobiti ili oportunitetnog troška.

U bilo kojem slučaju, dobavljač neće snositi odgovornost za financijski iznos veći od iznosa reklamiranih dobara.

IX. Pridržaj prava vlasništva

Isporučena dobra ostaju u vlasništvu dobavljača do potpunog plaćanja od strane kupca. U slučaju naknadne obrade, tretiranja, spajanja ili miješanja, dobavljač ostaje vlasnik dobra do punog plaćanja, i to na razmjerni udjel vlasništva novog proizvoda u financijskom iznosu isporučenih dobara. U slučaju preprodaje dobra, kupac sva potraživanja za prodana dobra ustupa dobavljaču do konačne otplate obveza, uključujući zakonske zatezne kamate i potencijalne troškove naplate potraživanja

X. Poslovna Tajna

Stranke su dužne čuvati sve informacije vezane za poslovni odnos (u pisanom, usmenom ili drugom obliku, izravno ili neizravno) kao poslovnu tajnu.

XI. Završne Odredbe

Dobavljač zadržava pravo promjene uvjeta ugovora bez prethodne najave. Svaka izmjena ili dopuna Općih uvjeta prodaje vrijedi samo u pisanom obliku. U slučaju da jedna ili više odredbi Općih uvjeta prodaje postane nevažeća ili neprovediva, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

Svi sporovi koji eventualno nastanu između ugovornih strana, ugovorne strane će iste prvenstveno rješavati sporazumno, u protivnom se ugovara nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu, uz primjenu materijalnog i postupovnog prava Republike Hrvatske.

Radno vrijeme

08:00 – 16:00

Pošaljite upit

[caldera_form id="CF5f302301054f1"]